Languages - Irish - Respond to a Claim

Conas Freagairt d'Éileamh

Is éard is PIAB ann, a dtugtaí an Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta air roimhe seo, comhlacht neamhspleách reachtúil a bunaíodh in 2004 agus na haidhmeanna seo a leanas aige:

 • measúnú a dhéanamh ar mhéid an chúitimh a bhíonn ag dul don té a ndearnadh díobháil dó/di;
 • na costais agus na táillí a bhaineann le riaradh éileamh díobhálacha pearsanta a laghdú; agus
 • méid an ama a ghlacann sé chun éileamh ar chúiteamh a thabhairt chun críche a laghdú.

Bronnann PIAB an leibhéal céanna cúitimh agus a bhronnann na Cúirteanna ach in achar ama níos gaire gan costais a bhaineann le dlíthíocht. Is díol mór iad na costais sin maidir le costais préimheanna árachais.

Faoin Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta 2003, ní mór do dhuine ar bith atá ag lorg cúitimh ar dhíobháil phearsanta iarratas a dhéanamh chuig PIAB. Má dhéanann duine éileamh i do choinne déanann na míreanna seo a leanas cur síos ar do rólsa sa phróiseas.

Cad a tharlaíonn má dhéanann duine éileamh i mo choinnese (an Freagróir)?

An Freagróir a thugaimid ar an té nó ar an aonán a ndéantar éileamh ina leith. Má fhaighimid Iarratas comhlánaithe ó Éilitheoir a chuireann tús le héileamh i do choinne scríobhfaimid chugat agus tabharfaimid mionsonraí an éilimh sin duit. Tugtar Fógra Foirmiúil ar an gcomhfhreagras sin.

Molaimid duit do Chuideachta Árachais a chur ar an eolas faoin éileamh sin láithreach. Má tá do Chuideachta Árachais sásta an t-éileamh a láimhseáil déileálfaidh siad le PIAB thar do cheannsa.

Cad a tharlóidh ansin?

Beidh 90 lá agat féin, nó ag do chuideachta árachais, ó dháta an Fhógra Fhoirmiúil PIAB a chur ar an eolas cibé an dtugann tú cead dúinn an t-éileamh a mheasúnú nó nach dtugann.

 • Má thugann tú cead dúinn an t-éileamh a mheasúnú ní mór duit é sin a chur in iúl dúinn laistigh de 90 lá. Ach a n-aontóidh tú go ndéanfaí an t-éileamh a mheasúnú ní mór táille reachtúil a íoc chun déileáil le hIarratas an Éilitheora. Má tá an cás curtha faoi bhráid do chuideachta árachais agat agus má tá siad sásta an t-éileamh a láimhseáil thar do cheannsa, is iadsan a íocfaidh an táille seo.
 • Mura dtugann tú cead do PIAB an t-éileamh a mheasúnú ní mór duit é sin a chur in iúl dúinn laistigh de 90 lá. Eiseoimid ansin Údarú don Éilitheoir a thabharfaidh cead dó/di dul chun cúirte lena c(h)ás, más mian leis/léi é sin a dhéanamh.
 • Sa chás nach bhfaighimid freagra laistigh den 90 lá sin, glacfar leis go bhfuil tú ag ceadú do mheasúnú an éilimh agus beidh an táille reachtúil a bhaineann le déileáil le hIarratas an Éilitheora dlite ort.
 • Nuair a thabharfaidh tú cead an t-éileamh a mheasúnú déanfaimid méid an chúitimh a bheidh ag dul don Éilitheoir a mheas agus cuirfimid tusa (nó d'árachóir) agus an tÉilitheoir ar an eolas faoin measúnú.

Conas a dhéantar an measúnú?

Déanann PIAB Damáistí a mheas ar an mbonn céanna agus leis na prionsabail chéanna is a dhéanann na Cúirteanna Damáistí a thomhas. Bíonn an measúnú a dhéanaimid bunaithe ar thuairisc(í) leighis a chuireann dochtúir cóireála an Éilitheora isteach agus ar thuairisc(í) ó scrúdaitheoir(í) neamhspleách(a) leighis nuair a iarrann InjuriesBoard.ie orthu iad.

Déanaimid an t-éileamh a mheas ansin bunaithe ar an bhfianaise leighis ar fad a chuirtear ar fáil agus Leabhar na gCostas a ghlacadh san áireamh againn

Measúnú an eolais leighis

Nuair a chuireann an tÉilitheoir iarratas faoinár mbráid, ní mór dó/di cóip d'fhoirm mheasúnaithe an chleachtóra cóireála (Foirm B) a chur isteach i dtaca leis an díobháil a bhain dó/di. Seoltar cóip den fhoirm mheasúnaithe sin chugatsa, an Freagróir, i dteannta an Fhógra Fhoirmiúil.

Nuair is gá, eagraímid scrúdú neamhspleách leighis don Éilitheoir, a n-íocann an Freagróir, nó a c(h)uideachta árachais, as.

Déanaimid an t-éileamh a mheas ansin bunaithe ar an bhfianaise leighis a chuirtear ar fáil agus Leabhar na gCostas á ghlacadh san áireamh againn.

Céard atá sa mheasúnú?

Bíonn idir Dhochair Ghinearálta agus Dochair Speisialta i gceist le measúnú de ghnáth.

Cad is Dochair Ghinearálta ann?

Clúdaíonn Dochair Ghinearálta cúiteamh as pian agus fulaingt a tharla mar gheall ar dhíobhálacha a tharla don Éilitheoir sa timpiste. Cuirfidh an Meastóir treoir ar fáil duit i dtaobh na ndamáistí a d'fhéadfaí a cheadú.

Cad is Dochair Speisialta ann?

Clúdaíonn Dochair Speisialta nithe cosúil le caillteanas tuillimh, billí leighis, caiteachais as póca agus damáiste d'fheithicil. I gcásanna tromchúiseacha d'fhéadfadh caillteanas tuillimh, costais, etc. sa todhchaí a bheith i gceist chomh maith.

Cad atá i Leabhar na gCostas?

Is éard atá i Leabhar na gCostas treoir ghinearálta maidir le leibhéil chúitimh do dhíobhálacha faoi leith. Féach freisin an Meastóir.

Céard a tharlaíonn nuair a chríochnaíonn PIAB an Measúnú?

Nuair a thabharfar an measúnú chun críche eiseoimid chugatsa (nó chuig d'árachóir) agus chuig an Éilitheoir Fógra Measúnaithe a chinnteoidh méid an mheasúnaithe, i.e. leibhéal an chúitimh atáthar a cheadú. Beidh 21 lá agat (nó ag d'árachóir) ó dháta faighte an Fhógra Measúnaithe dearbhú cibé ar bhfuil tú chun glacadh leis an measúnú nó diúltú dó.

 • Má ghlacann tú leis an measúnú, caithfidh tú é a dhearbhú do PIAB i scríbhinn laistigh de 21 lá ó dháta faighte an Fhógra Measúnaithe.
 • Má ghlacann an tÉilitheoir leis an measúnú chomh maith, eiseoimid 'Ordú Íoca'. Tá an stádas céanna aige seo le dámhachtain Chúirte.
 • Mura bhfaighimid freagra uait i scríbhinn taobh istigh den 21 lá, glacfar leis go bhfuil glactha agat leis an measúnú. Sa chás gur ghlac an tÉilitheoir leis an measúnú beidh ortsa méid an mheasúnaithe a íoc leis an Éilitheoir.
 • Má dhiúltaíonn ceachtar páirtí don mheasúnú, eiseoimid ansin Údarú a thabharfaidh cead don Éilitheoir dul chun Cúirte lena c(h)ás, más mian leis/léi é sin a dhéanamh.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara má dhiúltaíonn tú do PIAB measúnú a dhéanamh nó má dhiúltaíonn tú don mheasúnú nuair a dhéanfar é, agus má théitear chun cúirte, go bhféadfadh costais a bheith ort féin agus/nó ar an Éilitheoir.

Céard a tharlaíonn nuair a ghlacann an dá pháirtí leis an measúnú?

Eiseoidh PIAB Ordú Íoca chugatsa nó chuig do chuideachta árachais. Baineann ceangal dlí leis an Ordú sin agus tá an éifeacht chéanna aige le dámhachtain Chúirte. Má mhainníonn do chuideachta árachais an measúnú san Ordú Íoca ina iomláine nó cuid de a íoc, féadfaidh an tÉilitheoir an cás a thabhairt chun cúirte chun an íocaíocht a fháil.

Údarú

Eisítear Údarú don Éilitheoir a thugann cead dó/di dul chun Cúirte lena c(h)ás, más mian leis/léi é sin a dhéanamh.

Eisítear Údarú sa chás:

 • go ndiúltaíonn tú do mheasúnú an éilimh ar an gcéad dul síos

 • go ndiúltaíonn tú féin nó an tÉilitheoir don mheasúnú.

D'fhéadfaí Údarú a eisiúint chomh maith i gcásanna eisceachtúla agus cuirfidh PIAB tú féin agus an tÉilitheoir ar an eolas má bhaineann an t-éileamh leis an gcatagóir seo. Ba chóir don dá pháirtí a thabhairt faoi deara má théitear chun cúirte, go bhféadfadh costaisa bheith ar an dá pháirtí.

Táillí Iníoctha

Ní mór duit an táille phróiseála atá leagtha amach san Fhógra Foirmiúil a íoc má cheadaíonn tú do PIAB measúnú a dhéanamh ar an éileamh i do choinne nó sa chás go nglactar leis go bhfuil an cead sin tugtha agat. Má tá an cás curtha faoi bhráid do chuideachta árachais agat agus má tá siad sásta an t-éileamh a láimhseáil thar do cheannsa, is iadsan a íocfaidh an táille seo.

Bíonn an táille iníoctha leagtha amach san Fhógra Foirmiúil agus ní mór í a íoc an dáta a thugtar an cead nó an dáta a nglactar leis gur túgadh an cead (sa chás gur theip ort freagra i scríbhinn a thabhairt dúinn laistigh de 90 lá).

TABHAIR FAOI DEARA - Tá dhá ócáid ann i rith an phróisis nuair a chaitheann Freagróirí teagmháil i scríbhinn a dhéanamh le PIAB.

1. Is é an chéad ócáid díobh sin roimh dheireadh an 90 lá atá tugtha chun cead a thabhairt nó a dhiúltú do PIAB an measúnú a dhéanamh
2. Is é an dara hócáid díobh roimh dheireadh an 21 lá atá tugtha chun glacadh leis an measúnú nuair a dhéantar é nó chun é a dhiúltú.

MURA mBAINTEAR CEACHTAR DE NA SPRIOCAMANNA SIN NÓ AN DÁ CHEANN DÍOBH AMACH D'FHÉADFADH COSTAIS AIREAGAIS A BHEITH I gCEIST DO NA FREAGRÓIRÍ

Conas is féidir liom dul i dteagmháil le PIAB?
Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi phróiseas PIAB, déan teagmháil linn ag:


PIAB, Bosca OP 8
Cloich na Coillte
Co. Chorcaí

P85 YH98

Teil: LoCall 1890 829 121 nó ó Thuaisceart Éireann 0870 876 8121 - Luan go hAoine (8am go 8pm)

Ríomhphost: enquiries@injuriesboard.ie

BÍONN DEIS AG AN DÁ PHÁIRTÍ TEACHT AR CHOMHRÉITEACH I gCÓNAÍ AGUS BA CHÓIR PIAB A CHUR AR AN EOLAS MÁ THÁRLAÍONN A LEITHÉID.